Włodzimierz Lewin

Wło­dzi­mierz Lewin – zna­ko­mity bio­ener­go­te­ra­peuta, od wielu lat zaj­muje się nie­kon­wen­cjo­nal­nymi meto­dami kory­go­wa­nia wad wzroku. Pro­po­no­wana przez niego tera­pia roz­wija i wzbo­gaca metodę samo­le­cze­nia wzroku spo­so­bem Bates’a dając pozy­tywne wyniki w znacz­nie krót­szym cza­sie.

ZAPISZ SIĘ